เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่าน 459 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔.  ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๔.๑  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน II

( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และพื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 3 – 7C ) บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต. รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน C จำนวน ๖๑ หลัก (BP 5/21 – BP 5/81) ระยะทาง ๒.๘ กม.
๔.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
–  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหินเป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยากต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดนยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมีการสำรวจด้วยวิธีวงรอบแต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลายให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๑.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)
๔.๑.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)
๔.๑.๕  ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photo)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน C จำนวน ๖๑ หลัก (BP 5/21 – BP 5/81)
๔.๑.๖  รวมผลการปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓
๔.๑.๗  ปัญหาและอุปสรรค
–  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน
๔.๑.๘  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย ดังนี้
–  เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน รร.ควนโดนวิทยา อ.ควนโดน จว.ส.ต. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.ควนโดนวิทยา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป