เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่าน 457 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒.ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามอยู่ระหว่างจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากแนวสันปันน้ำ ที่ต่อเนื่องและเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่ไม่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนวสันปันน้ำทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้แสดงแนวสันปันน้ำต่อเนื่องในแผนผังสนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐
๒.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือเพื่อพิจารณาแนวสันปันน้ำในภูมิประเทศจริงที่ถูกต้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐
๒.๔  การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหืองจากบริเวณปากน้ำเหือง อ.เชียงคาน จว.ล.ย. จนถึงจุดแยกของลำน้ำที่แต่ละฝ่ายอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดน้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. ทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหือง ตั้งแต่บริเวณจุดแยกลำน้ำ พิกัด QV 092436 อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. ถึง บริเวณพิกัด QV 314387 บ้านนาข่า อ.ด่านซ้าย จว.ล.ย. ระยะทางประมาณ ๕๐ กม.
๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
๒.๖   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้
–  เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ รร.บ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านหนองเม็ก เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน
๒.๗  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
แม่กองสนามฯ ไทย – ลาว เข้าร่วมประชุมคณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๔ และประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๓ ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิ.ย.๕๙
๒.๘  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ก.ค.๕๙
–  ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน มิ.ย.๕๙