เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่าน 544 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.  ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
๓.๑  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระยะทาง ๕๙ กม. อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน จว.ช.ร. (รอความพร้อมฝ่ายเมียนมา)
๓.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ในพื้นที่ จว.ช.ร. (ฝ่ายเดียว) โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๒.๑  การสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวเขตแดนบริเวณ แม่น้ำสาย – แม่น้ำรวกสามารถสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ได้ระยะทางประมาณ ๗ กม. รวมสำรวจสภาพพื้นที่ตามแนวเขตแดน ได้ระยะทาง ๕๙ กม.จากระยะทางทั้งหมด ๕๙ กม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๒.๒  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน  ได้จำนวน ๖ หลัก รวมสำรวจหลักเขตแดนได้ ๖๗ หลัก เนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินทำให้ตัดพื้นที่ที่ตั้งหลักเขตแดนไปชิดฝั่งเมียนมาทำให้ไม่สามารถสำรวจได้ จำนวน ๒๘ หลัก รวมหลักเขตแดนได้ ๙๕ หลัก จากทั้งหมด ๙๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๒.๓  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน  ได้จำนวน ๒๒ หลัก รวมสำรวจหลักอ้างอิงเขตแดนได้ ๓๗๕ หลัก เนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินทำให้ตัดพื้นที่ที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดนไปชิดฝั่งเมียนมาทำให้ไม่สามารถสำรวจได้จำนวน ๓๘ หลัก รวมหลักอ้างอิงเขตแดนได้ ๔๑๓ หลัก จากทั้งหมด ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ๑๐๐
๓.๓  งานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา (ฝ่ายเดียว)
– ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนและ/หรือประสานการปฏิบัติงานและตรวจภูมิประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานสำรวจเครื่องหมายเขตแดน