เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

อ่าน 460 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ค.๕๙)

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ –
หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  รังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ
๑.๑.๒  สำรวจระดับชั้นที่ ๓ เพื่อขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางดิ่ง
๑.๑.๓  หารือแผนการปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๖
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงเดือน พ.ค.๕๙ ได้ร้อยละ ๕๕ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม ไทย – กัมพูชา (ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลักเขตแดนที่ ๘ ถึง หลักเขตแดนที่ ๔)
๑.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น อ.เมือง จว.ต.ร. สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  หารือแผนการปฏิบัติงานสำรวจ การรักษาความปลอดภัย
การตรวจค้นเก็บกู้วัตถุระเบิด อุปกรณ์สำรวจที่นำมาใช้ร่วมกัน และการนัดพบกัน
ในภูมิประเทศ
๑.๒.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
ในภูมิประเทศจริง
๑.๒.๓  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๔  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๕  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๖  รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๒๐
๑.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑  เมื่อ ๑ พ.ค.๕๙ พัฒนาพื้นที่ และทาสีฐานพระพุทธรูป ให้กับ วัดภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๒  เมื่อ ๗ – ๘ พ.ค.๕๙ ทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ ให้กับโรงเรียน บ้านภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๓  เมื่อ ๑๔ – ๑๕ พ.ค.๕๙ ทำความสะอาด ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง ให้กับศาลาเอนกประสงค์บ้านดาร์ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๔  เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดาร์ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๓๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านดาร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๔  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคร่วมไทย – กัมพูชา และผู้แทนส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประชุมหารือเพื่อส่งชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา เข้าปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณบ้านท่าเส้น – ทมอดา อ.เมือง จว.ต.ร. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๙ ฝ่ายไทยมี พ.อ. เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม ฝทน.ผท.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชามี H.E. Mr. Lay Siengly รองประธาน สำนักเลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติรับผิดชอบกิจการด้านพรมแดน สำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ
๑.๕  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน มิ.ย.๕๙
๑.๕.๑  สำรวจสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๖ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ต่อเนื่องจากเดือน พ.ค.๕๙
๑.๕.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จว.ต.ร. ต่อเนื่องจากเดือน พ.ค.๕๙
๑.๖  ปัญหาและอุปสรรค
–  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ