เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

อ่าน 471 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๗ และ ๑๕ – ๐๘ อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจุดก่อสร้างเสาไฟฟ้าเพื่อวางแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามเขตแดนไทย – ลาว ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน ๑:๒๕๐ จำนวน ๘ ระวาง แล้วเสร็จ
๒.๒  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. สำรวจกำหนดตำแหน่งภูมิประเทศสำคัญที่ประชาชนไทยในพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดแบ่งเขต (หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) ลงในแผนผังสนามระวางที่ ๓ และระวางที่ ๖ โดยจัดทำรายงานผลการสำรวจรายละเอียดเพื่อกำหนดสัญลักษณ์ภูมิประเทศสำคัญ แล้วเสร็จ
๒.๓  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามโดยจัดทำรายงานผลการพิจารณาลากแนวสันปันน้ำโดยประมาณและลากเส้นเขตแดนที่เสนอในแผนผังสนาม แล้วเสร็จ
๒.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนวสันปันน้ำทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้แสดงแนวสันปันน้ำต่อเนื่องในแผนผังสนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐
๒.๕  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือเพื่อพิจารณาแนวสันปันน้ำในภูมิประเทศจริงที่ถูกต้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐
๒.๖  การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหือง องเชียงคาน จว.ล.ย. จนถึงจุดแยกของลำน้ำที่แต่ละฝ่ายอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. เพื่อพิจารณาสภาพภูมิประเทศตลอดแนวลำน้ำเหืองในปัจจุบัน ประกอบการพิจารณาดำเนินการสำรวจขั้นต่อไป โดยได้ร่วมกันตรวจภูมิประเทศและวางแผนการสำรวจเก็บข้อมูล ณ สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย – ลาว อ.ท่าลี่ จว.ล.ย.
๒.๗  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๕
๒.๘   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้
–  เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่รร.บ้านหินสูง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านหินสูง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน
๒.๙   แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน มิ.ย.๕๙
–  ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน พ.ค.๕๙