เดือน เมษายน ๒๕๕๙

อ่าน 473 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ –
หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  รังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อตรวจสอบค่าพิกัดของหมุดควบคุมโครงข่าย
๑.๑.๒  สำรวจระดับชั้นที่ ๓ เพื่อหาค่าระดับสูงของหมุดควบคุมโครงข่าย
๑.๑.๓  จัดทำร่างเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๖
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงเดือน เม.ย.๕๙ ได้ร้อยละ ๕๓ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลัก
เขตแดนที่ ๘ ถึงหลักเขตแดนที่ ๔)
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๓ เม.ย.๕๙ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่วัดเทพรักษาวนาราม ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๙  ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๓  เมื่อ ๑๖ – ๑๙ เม.ย.๕๙  ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง ให้กับศาลาเอนกประสงค์บ้านตาตุม ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๔  เมื่อ ๒๐ เม.ย.๕๙  จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตาตุม ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านตาตุม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๓  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน พ.ค.๕๙
–  สำรวจสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๖ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ต่อเนื่องจากเดือน เม.ย.๕๙