เดือน เมษายน ๒๕๕๙

อ่าน 443 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๔.๑  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน II ( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และพื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 3 – 7C ) บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต. รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน B จำนวน ๒๘ หลัก (BP 3/151 – BP 4/5) ระยะทาง ๑.๕ กม.
๔.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
–  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม
ไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหินเป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยาก
ต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดนยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมี
การสำรวจด้วยวิธีวงรอบ แต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลาย
ให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๑.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)
๔.๑.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)
๔.๑.๕  ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน B จำนวน ๒๘ หลัก (BP 3/151 – BP 4/5)
๔.๑.๖  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๓
๔.๒  ปฏิบัติงานสำรวจและซ่อมแซมหลักเขตแดน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้พื้นที่เร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน E (BP 20A – BP 23) ระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒๑/๑๒ – ๒๑/๓๕ ระยะทางประมาณ ๑.๔ กม. บริเวณบ้านไทย – จังโหลน (ด่านนอก) อ.สะเดา จว.ส.ข. ระหว่าง ๑๕ – ๓๐ เม.ย.๕๙
๔.๒.๑  สำรวจกรุยแนวหลักเขตแดน (Reconnaissance Survey) จำนวน ๒๔ หลัก
๔.๒.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) จำนวน ๒๒ หลัก
๔.๒.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๑๓ หลัก
๔.๒.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ(Resurvey) จำนวน ๓ สายงานวงรอบ
๔.๒.๕  ทาสี ถ่ายรูป (Painting And Photo) จำนวน ๒๔ หลัก
๔.๒.๖  ปรับปรุงหลักเขตแดน (Upgrade Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๕ หลัก
๔.๓  ปัญหาและอุปสรรค
–  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน