เดือน มีนาคม ๒๕๕๙

อ่าน 463 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ –
หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๕๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๑ มี.ค.๕๙ ดำเนินการทำความสะอาด และทาสีฐานพระพุทธรูปให้กับวัดบ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๕ มี.ค.๕๙ ดำเนินการทำความสะอาด ตัดหญ้า และทาสีห้องน้ำ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๓  เมื่อ ๑๒ – ๑๓ มี.ค.๕๙ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง ให้กับศาลาเอนกประสงค์บ้านภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๔  เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬา
ให้กับผู้ใหญ่บ้านภูมินิยมพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด
๑.๓  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน เม.ย.๕๙
–  สำรวจสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๖ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ต่อเนื่องจากเดือน มี.ค.๕๙
๑.๔  ปัญหาและอุปสรรค
–  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีความอันตรายจากทุ่นระบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน มี.ค.๕๙ พบทุ่นระเบิด/กับระเบิด ดังนี้
๑.๔.๑  ทุ่นระเบิด ชนิด TYPE 69 จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณ พิกัด 48P
UA 780871
๑.๔.๒  กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๒ มม. จำนวน ๑ ลูก
บริเวณพิกัด 48P UA 780872