เดือน มีนาคม ๒๕๕๙

อ่าน 435 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๗ และ ๑๕ – ๐๘ อ.สิรินธร จว.อ.บ.
สำรวจรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจุดก่อสร้างเสาไฟฟ้าเพื่อวางแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามเขตแดนไทย – ลาว ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน
๑:๒๕๐ จำนวน ๘ ระวาง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
๒.๒  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. สำรวจกำหนดตำแหน่งภูมิประเทศสำคัญที่ประชาชนไทยในพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดแบ่งเขต (หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) ลงในแผนผังสนามระวางที่ ๓ และระวางที่ ๖ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
๒.๓  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line)
ในแผนผังสนามให้เป็นเส้นเดียวกันแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังมีความเห็นแตกต่างกัน
ในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอในแผนผังสนามเป็น ๒ ทิศทาง จึงร่วมกันจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพิจารณาแก้ไขปัญหา ตามลำดับชั้นต่อไป
๒.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓,
๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนวสันปันน้ำทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้แสดงแนว
สันปันน้ำต่อเนื่องในแผนผังสนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐
๒.๕  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙,
๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือเพื่อพิจารณา
แนวสันปันน้ำในภูมิประเทศจริงที่ถูกต้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
แผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐
๒.๖  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๒.๗   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้
–  เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
(ป่าดงหินกอง) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิริธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (ป่าดงหินกอง) เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน