เดือน มีนาคม ๒๕๕๙

อ่าน 439 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔.  ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน II ( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และพื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 3 – 7C ) บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต.
รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน A จำนวน ๖๐ หลัก (BP 3/92 – BP 3/151) ระยะทาง ๓.๑๕ กม.
๔.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
–  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม
ไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหินเป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยาก
ต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดนยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมี
การสำรวจด้วยวิธีวงรอบ แต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลาย
ให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม
ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)

๔.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)

๔.๕  ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน A จำนวน ๖๐ หลัก (BP 3/92 – BP 3/151)
๔.๖  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๖๘
๔.๗  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย
–  เมื่อ ๑๐ มี.ค.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย และความรู้เกี่ยวกับเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าจีน ต.คลองขุด อ.เมือง จว.ส.ต. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้นำชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน
๔.๘  ปัญหาและอุปสรรค
–  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน
๔.๙  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๔.๙.๑  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เป็นผู้แทน ผท.ทหาร  เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่กับ สมช. เพื่อศึกษาปัญหาความมั่นคงชายแดนทางบกและทางทะเลในพื้นที่ จว.ส.ต. และ จว.ส.ข. ระหว่าง ๙ – ๑๐ มี.ค.๕๙
๔.๙.๒  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๙