เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อ่าน 470 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ –
หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗
ได้จำนวน ๑๗ สถานี
๑.๑.๒ สำรวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗
๑.๑.๓ ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๗ เป็นหลักคอนกรีต สภาพชำรุดแตกหักที่ด้านบนของหลัก ทั้งนี้ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับผลการสำรวจที่ตั้งของหลักฯ และมีความเห็นว่าที่ตั้งของหลักฯ มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนที่ ๗ ปัจจุบัน ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๗ ม. พร้อมทั้งสร้างหมุดชั่วคราวหลักเขตแดนที่ ๗ ไว้บริเวณดังกล่าว

๑.๑.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน และเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๗
๑.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๘ –
หลักเขตแดนที่ ๔) คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๑.๖ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านเขาดิน สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๖.๑ สำรวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ทางน้ำ ตลิ่ง
จุดความสูง (Spot Height) และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณ
บ้านเขาดิน – พนมได
๑.๑.๖.๒ ผลการสำรวจได้แผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐ พร้อมข้อมูลสภาพภูมิประเทศและได้มีการลงนามร่วมกันโดยหัวหน้าชุดสำรวจทั้งสองฝ่าย เมื่อ ๒๙ ก.พ.๕๙
๑.๑.๖.๓ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน และเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านเขาดิน
๑.๑.๖.๔ รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ร้อยละ ๑๐๐
๑.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑ เมื่อ ๖ – ๗ ก.พ.๕๙ ทาสีอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำ ให้กับวัดเทพรักษาวนาราม ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๑๓ – ๑๔ ก.พ.๕๙ ทำสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านลันแต้ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๒.๓ เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพรักษาวนาราม ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค
ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านชำเบง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๓ แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน มี.ค.๕๙
– สำรวจสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๖ อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๔ ปัญหาและอุปสรรค
– พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นป่ารกทึบพื้นที่ลาดชัน และมีอันตรายจากทุ่นระเบิด
ที่วางไว้เดิมในอดีตซึ่งมีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้ทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน ก.พ.๕๙ พบทุ่นระเบิด/กับระเบิด ดังนี้
๑.๔.๑ ทุ่นระเบิด ชนิด POMZ-2 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐๐ – ๒๘๐ ม. จำนวน ๙ ทุ่น
๑.๔.๒ ทุ่นระเบิด ชนิด TYPE 69 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๗๐ – ๔๐๐ ม. จำนวน ๔ ทุ่น
๑.๔.๓ กระสุน ค.๘๒ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๖๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๔.๔ กระสุน ค.๖๐ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๙๐ – ๒๘๐ ม. จำนวน ๖ ลูก

๑.๔.๕ กับระเบิด ชนิดแสวงเครื่อง (ต่อพ่วงด้วย TYPE 69) บริเวณ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๔.๖ ลูกจรวด ขนาด ๑๐๗ มม. บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๘๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๔.๗ ลูกจรวด RPG-7 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๕๐ ม. จำนวน ๑ ลูก