เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อ่าน 470 ครั้ง

๔.  ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน II ( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และพื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 3 – 7C ) บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต.
รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน A จำนวน ๙๒ หลัก (BP 3 – BP 3/91) ระยะทาง ๓.๑๕ กม.

๔.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
–  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม
ไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหินเป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยากต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดนยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมีการสำรวจด้วยวิธีวงรอบ แต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลายให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม
ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)
๔.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)
๔.๕  ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน A จำนวน ๙๒ หลัก (BP 3 – BP 3/91)
๔.๖  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕
๔.๗  ปัญหาและอุปสรรค
–  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน

๔.๘  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๔.๘.๑  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนามฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำกองสนามฯ รวม ๕ นาย ตรวจภูมิประเทศแนวเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย โดยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ บริเวณพื้นที่ความเร่งด่วน I (BP 1 – BP 3) V (BP 3 – BP 7 C) และ II (BP 7 C – BP 8 C) ในเขตพื้นที่ จว.ส.ต. และ จว.ส.ข. เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๙ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงานสำรวจต่อไป
๔.๘.๑  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๔ (ฝ่ายไทย) ณ ห้องประชุม มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ โดยมี พล.ท. วิวรรธน์  ปฐมภาคย์ มทภ.๔/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค เป็นประธาน
๔.๘.๑  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการชายแดน (ด้านมาเลเซีย)” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ก.พ.๕๙ ณ โรงแรมหรรษา เจ บี อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.