เดือน มกราคม ๒๕๕๙

อ่าน 492 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ – หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๐๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบโดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดหลักฐานดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ
๑.๑.๔  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจข้อมูลลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗
๑.๑.๕  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๖  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๘ – หลักเขตแดนที่ ๔) คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๑.๗  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จว.ส.ก. สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๗.๑  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ
๑.๑.๗.๒  สำรวจวงรอบบริเวณบ้านเขาดิน ได้จำนวน ๒๔ สถานี
๑.๑.๗.๓  สำรวจข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ
๑.๑.๗.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๗.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๖๕
๑.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม ไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๙ ทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณวัดลันแต้เทพรักษ์ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๑๗ – ๑๙ ม.ค.๕๙ ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาด และทาสีอาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประเม ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๒.๓  เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านประเม ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.  ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กัzประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านประเม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๓  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ก.พ.๕๙
๑.๓.๑  สำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๗ อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จว.ส.ก. ต่อเนื่องจากเดือน ม.ค.๕๙
๑.๔  ปัญหาและอุปสรรค
พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นป่ารกทึบพื้นที่ลาดชัน และมีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตซึ่งมีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้ทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน ม.ค.๕๙ พบทุ่นระเบิด/กับระเบิด ดังนี้
๑.๔.๑  ทุ่นระเบิด ชนิด POMZ 2B บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๘๐ – ๒๕๐ ม. จำนวน ๙ ทุ่น
๑.๔.๒  ทุ่นระเบิด ชนิด TYPE 69 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๔.๓  กับระเบิดชนิดแสวงเครื่อง (ต่อพ่วงด้วยลูกจรวด RPG) บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๗ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๙๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๕  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคร่วมไทย – กัมพูชา ได้ตรวจภูมิประเทศและพบปะหารือ เพื่อจัดทำคำแนะนำทางเทคนิคในการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น – ทมอดา อ.เมือง จว.ต.ร. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๙
ฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานจาก ผท.ทหาร  กปช.จต. และ กต. โดยมี พ.อ.เชย์ฐิไชย  วงษ์ถนอม ฝทน.ผท.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ โดยมี H.E. Mr.Lay Siengly รองหัวหน้าสำนักเลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติรับผิดชอบเรื่องกิจการด้านพรมแดน สำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ