เดือน มกราคม ๒๕๕๙

อ่าน 404 ครั้ง

๒.ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๗ และ ๑๕ – ๐๘ อ.สิรินธร จว.อ.บ.
สำรวจรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจุดก่อสร้างเสาไฟฟ้าเพื่อวางแนว
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามเขตแดนไทย – ลาว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลากแนวสันปันน้ำ
ในแผนผังสนาม
๒.๒  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. สำรวจกำหนดตำแหน่งภูมิประเทศสำคัญที่ประชาชนไทยในพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดแบ่งเขต (หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) ลงในแผนผังสนามระวางที่ ๓ และระวางที่ ๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๒.๓  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามให้เป็นเส้นเดียวกันแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังมีความเห็นแตกต่างกันในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอในแผนผังสนามเป็น ๒ ทิศทาง ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่ดำเนินการดัดแปลงพื้นที่ประกอบการพิจารณา
๒.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓,
๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนวสันปันน้ำทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้แสดงแนว
สันปันน้ำต่อเนื่องในแผนผังสนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐
๒.๕  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙,
๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือเพื่อพิจารณา
แนวสันปันน้ำในภูมิประเทศจริงที่ถูกต้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐
๒.๖  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๐
๒.๗   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้
–  เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง  ต.โพนงาม
อ.บุณฑริก จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน
ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโนนหุ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน