เดือน มกราคม ๒๕๕๙

อ่าน 409 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๔.  ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน II ( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และพื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 3 – 7C ) บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต.
รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)
–  พื้นที่เร่งด่วน II ตอน B จำนวน ๖๘ หลัก (BP 8B/36 – BP 8C) ระยะทาง ๓.๖ กม.
๔.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
–  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหินเป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยาก ต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดนยังอยู่ ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมีการสำรวจด้วยวิธีวงรอบ แต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลายให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม
ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)

๔.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)

๔.๕  ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary)
–  พื้นที่เร่งด่วน II ตอน B จำนวน ๖๘ หลัก (BP 8B/36 – BP 8C)
๔.๖  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๗
๔.๗  ปัญหาและอุปสรรค
–  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน
๔.๘  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๔.๘.๑  พล.ต. หัสฎี  วงศ์อิศเรศ รอง จก.ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม ๓ กต. โดยมีนายวศิน  ธีรเวชญาณ ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมฯ (ฝ่ายไทย) เป็นประธาน
๔.๘.๒  พ.อ. ชัยวัฒน์  พรมทอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วม
ไทย – มาเลเซีย พร้อมคณะรวม ๔ นาย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค
กับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ม.ค.๕๙ ณ เมือง อลอสตาร์ ประเทศมาเลเซีย