เดือน มกราคม ๒๕๕๙

อ่าน 456 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.  ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
๓.๑  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ระยะทาง ๕๙ กม. อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
(รอความพร้อมฝ่ายเมียนมา)
๓.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ในพื้นที่ จว.ช.ร. (ฝ่ายเดียว) โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๒.๑  สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามแนวเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก  ได้ระยะทาง ๘ กม. จากระยะทางทั้งหมด ๕๙ กม. คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕
๓.๒.๒  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนได้จำนวน ๖ หลัก
จากทั้งหมด ๙๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๖.๓
๓.๒.๓  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน ได้จำนวน ๗๔ หลัก
จากทั้งหมด ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙