เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่าน 531 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน II ( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และพื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 3 – 7C )บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต. รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๓.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)

–  พื้นที่เร่งด่วน II ตอน A จำนวน ๓๘ หลัก (BP 7E/10 – BP 8A) ระยะทาง ๒.๑ กม.

–  พื้นที่เร่งด่วน II ตอน B จำนวน ๕๔ หลัก (BP 8A/1 – BP 8B/35) ระยะทาง ๓.๖ กม.

๓.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)

–   ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหินเป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยากต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่า

หลักเขตแดนยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมีการสำรวจด้วยวิธีวงรอบ แต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลาย ให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ

๓.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)

๓.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)

๓.๕  ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary)

–  พื้นที่เร่งด่วน II ตอน A จำนวน ๓๘ หลัก (BP 7E/10 – BP 8A)

–  พื้นที่เร่งด่วน II ตอน B จำนวน ๕๔ หลัก (BP 8A/1 – BP 8B/35)

๓.๖  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเขตแดน ไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๕

๓.๗  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย

–  เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๘ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและ จัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ.ควนโดน จว.ส.ต. และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน จว.ส.ต. เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

๓.๘  ปัญหาและอุปสรรค

๓.๘.๑  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน

๓.๘.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง

๓.๙  การปฏิบัติงานอื่น ๆ

๓.๙.๑  เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๘  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามจัดทำ หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่จว.ส.ข. โดยมี พล.ท. อนุศักดิ์  เผ่านาค จก.ชด.ทหาร และ

Mr.Addyhanis Bin Ahamad, NationalSecurity Council Prime Minister’s Departmentเป็นประธานร่วม

๓.๙.๒  เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๘ พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ร่วมต้อนรับ พล.ท. อนุศักดิ์ เผ่านาค จก.ชด.ทหาร และคณะในการตรวจพื้นที่บริเวณรั้วเดี่ยว ณ บ้านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข. และตรวจการสร้างถนนเลียบแนวชายแดน อบจ.ส.ข. หมายเลข ๒๐๖๗

ณ บ้านไทย – จังโหลน (ด่านนอก) อ.สะเดา จว.ส.ข.