เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่าน 436 ครั้ง

ด้านลาว

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจ

และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๗ และ ๑๕ – ๐๘ อ.สิรินธร จว.อ.บ. นำผลการสำรวจรายละเอียดมาจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๘ ระวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานตามลำดับชั้นต่อไป

๒.๓  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามให้เป็นเส้นเดียวกันแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังมีความเห็นแตกต่างกัน ในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอในแผนผังสนามเป็น ๒ ทิศ

ทางซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่ดำเนินการดัดแปลงพื้นที่ประกอบการพิจารณา

๒.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน ๑:๒๕๐

๒.๕  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐

๒.๖  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๕

๒.๗   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้

๒.๗.๑  เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้าหมู่บ้านและถนนบ้านโนนหินกอง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๒  เมื่อ ๗ ธ.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้าหมู่บ้าน และถนนบ้านโนนสำราญ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๓  เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคำกลาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๔  เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๘ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนนิคม สร้างตนเอง ๕ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จว.อ.บ. มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมประมาณ ๖๐ คน นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

๒.๘   การปฏิบัติงานอื่น ๆ

เมื่อ ๒ – ๓ ธ.ค.๕๘ แม่กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) อำนวยความสะดวกให้กับ คณะ กต. ในการตรวจภูมิประเทศบริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ. บริเวณช่องเม็ก และทุ่งหนองบัว อ.สิรินธร จว.อ.บ.