เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่าน 447 ครั้ง

ด้านกัมพูชา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR

ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ – หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้

๑.๑.๑  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศเพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๘

๑.๑.๒  ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๘ เป็นหลักคอนกรีตทั้งนี้ ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลการสำรวจที่ตั้งหลักฯ โดยชุดสำรวจฝ่ายไทยมีความเห็นว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๘ ปัจจุบันมีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ –                               ๑๙๒๐ ชุดสำรวจฝ่ายกัมพูชามีความเห็นเกี่ยวกับที่ตั้งหลักฯ มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาฯ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนที่ ๘ ปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๖๕ ม. พร้อมทั้งสร้างหมุดชั่วคราวหลักเขตแดนที่ ๘ (ฝ่ายกัมพูชา) ไว้บริเวณดังกล่าว

๑.๑.๓  จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบสภาพและค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๘

๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน

๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๘ – หลักเขตแดนที่ ๔) คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑.๑.๖  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จว.ส.ก. สรุปได้ดังนี้

๑.๑.๖.๑  หารือแผนการปฏิบัติงานสำรวจ การตรวจค้นเก็บกู้ ทุ่นระเบิด/กับระเบิด การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์สำรวจที่นำมาใช้ร่วมกัน และการผ่านเข้า – ออกประตูด่านของจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน

๑.๑.๖.๒  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPSเพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ

๑.๑.๖.๓  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ

๑.๑.๖.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน

๑.๑.๖.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๐

๑.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม ไทย – กัมพูชา ดังนี้

๑.๒.๑  เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๕๘ ดำเนินการทำความสะอาดและทาสีฐานพระพุทธรูป วัดพระธาตุเสด็จ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๒.๒  เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๕๘ ดำเนินการกวาดขยะ ตัดหญ้าและกิ่งไม้ บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ ต.เทพรักษา อ.สังขละ จว.ส.ร.

๑.๒.๓  เมื่อ ๒๖ – ๒๘ ธ.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างให้กับศาลากลางหมู่บ้านตาแตรว ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๒.๔  เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านตาแตรว ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.  มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน ได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดี นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน ครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านตาแตรว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด

๑.๓  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ม.ค.๕๙

๑.๓.๑  สำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๗ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๓.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จว.ส.ก. ต่อเนื่องจากเดือน ธ.ค.๕๘

๑.๔  ปัญหาและอุปสรรค

พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นป่ารกทึบพื้นที่ลาดชัน และมีอันตรายจากทุ่นระเบิด ที่วางไว้เดิมในอดีตซึ่งมีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้ทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน ธ.ค.๕๘  พบทุ่นระเบิดชนิด MBV78 A2 บริเวณทิศ

ใต้ของหลักเขตแดนที่ ๘ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๒๕ ม. จำนวน ๙ ทุ่น