เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อ่าน 487 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย

     งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน II ( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และพื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 3 – 7C )บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต. รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๓.๑  ทำการสำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) จำนวน ๓๒ หลัก (BP7D/26 – BP7E/9) ระยะทาง ๒ กม.

๓.๒  ทาสีถ่ายรูป (Painting And Photo) จำนวน ๙๓ หลัก (BP7C – BP7E/9) ระยะทาง ๔.๘ กม.

๓.๓  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเขตแดน ไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๖

๓.๔  ปัญหาและอุปสรรค

๓.๔.๑  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยาก ต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน

๓.๔.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง

๓.๕.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ

เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๘ นายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ/ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย (LBC ฝ่ายไทย) และคณะตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียว บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑ อ.เมือง จว.ส.ต. รั้วเดี่ยว

ปาดังเบซาร์ ศาลเจ้าฮกเต็ก บ้านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข. และบริเวณที่จะก่อสร้าง รั้วเดี่ยวด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม บ้านไทยจังโหลน อ.สะเดา จว.ส.ข. และได้จัดสัมมนา ในพื้นที่ที่ตรวจภูมิประเทศ