เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อ่าน 451 ครั้ง

ด้านกัมพูชา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก

(หลักเขตแดนที่ ๘ – หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้

๑.๑.๑  กรุยแนวเพื่อสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๘

๑.๑.๒  สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๘ ได้จำนวน ๒๖ สถานี

๑.๑.๓  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน

๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์  และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม ไทย – กัมพูชา ดังนี้

๑.๒.๑  เมื่อ ๘ พ.ย.๕๘ ดำเนินการทำความสะอาดและทาสีฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุเสด็จ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๒.๒  เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๘ ดำเนินการทำความสะอาด และตัดหญ้า รอบบริเวณโรงเรียนบ้านลันแต้ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๒.๓  เมื่อ ๒๑ – ๒๔ พ.ย.๕๘ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างให้กับศาลาประชาคมบ้านตาไทย ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๒.๔  เมื่อ ๒๙ พ.ย.๕๘ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านตาไทย ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้ง        ใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านตาไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาต้านภัย ยาเสพติด

๑.๓  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ธ.ค.๕๘ สำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้ง ที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๘ บริเวณช่องลำเอน ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน พ.ย.๕๘

๑.๔  ปัญหาและอุปสรรค

พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นป่ารกทึบพื้นที่ลาดชัน และมีอันตรายจากทุ่นระเบิด ที่วางไว้เดิมในอดีตซึ่งมีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้ทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือนพ.ย.๕๘  พบทุ่นระเบิดชนิด MBV78 A2 บริเวณทิศใต้ของ หลักเขตแดนที่ ๘ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๔๐ – ๒๔๐ ม. จำนวน ๙๕ ทุ่น