เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อ่าน 420 ครั้ง

ด้านลาว 

            งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว

โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๗ และ ๑๕ – ๐๘ อ.สิรินธร จว.อ.บ. นำผลการสำรวจรายละเอียดมาจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๘ ระวาง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานตามลำดับชั้นต่อไป

๒.๓  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามให้เป็นเส้นเดียวกันแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังมีความเห็นแตกต่างกัน ในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอในแผนผังสนามเป็น  ๒ ทิศทาง ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่ดำเนินการดัดแปลงพื้นที่ประกอบการพิจารณา

๒.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจ เพื่อนำไปจัดทำสมุดสนามสำรวจรายละเอียดและแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐

๒.๕  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือมีพื้นที่ประมาณ ๕.๑๓ ตร.กม. แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจ เพื่อนำไปจัดทำสมุดสนามสำรวจรายละเอียดและแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐

๒.๖  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๒.๗   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริม การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้

๒.๗.๑  เมื่อ ๓ พ.ย.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับวัดศรีอุดมต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๒  เมื่อ ๑๐ พ.ย.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านคำม่วง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๓  เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าหมู่บ้าน และถนนบ้านคำกลาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๔  เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๘ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียน บ้านเหล่าอินทร์แปลง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

๒.๘   ปัญหาและอุปสรรค

บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙,๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. ตรวจพบทุ่นระเบิดดักรถถัง ชนิด M – 15 จำนวน ๒ ทุ่น บริเวณพิกัด WB 513714