เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

อ่าน 416 ครั้ง

ด้านลาว

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจ

และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๗ และ ๑๕ – ๐๘ อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๓,๔๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจ เพื่อนำไปจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ ต่อไป

๒.๒  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. กำหนดตำแหน่งภูมิประเทศสำคัญ

ที่ประชาชนไทยในพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดแบ่งเขตแดน (หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) ลงในแผนผังสนามระวางที่ ๓ และระวางที่ ๖ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากฝ่ายลาว

ขอพิจารณาเพิ่มเติมในการกำหนดชื่อภูมิประเทศสำคัญ (หินสลักรูปสามเหลี่ยม และหินผาตับ) ลงในแผนผังสนาม

๒.๓  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line)

ในแผนผังสนามให้เป็นเส้นเดียวกันแต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังมีความเห็นแตกต่างกัน ในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอในแผนผังสนามเป็น ๒ ทิศทาง ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่ดำเนินการดัดแปลงพื้นที่ประกอบการพิจารณา

๒.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม ตามแนวสันปันน้ำทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ เพื่อพิจารณาแนวสันปันน้ำต่อไป

๒.๕  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยสำรวจรายละเอียดได้พื้นที่ประมาณ ๔.๑๒ ตร.กม. จากพื้นที่การสำรวจทั้งสิ้น ๕.๑๓ ตร.กม.

๒.๖  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๕

๒.๗   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้

๒.๗.๑  เมื่อ ๕ ต.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับโรงเรียน บ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๒  เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับวัดคำวังยาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๓  เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาดทาสี ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง และเปลี่ยนพัดลมติดเพดาน ศาลาเอนกประสงค์วัดคำกลาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.

๒.๗.๔  เมื่อ ๒๖ ต.ค.๕๘ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดคำกลาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ. ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐ คน นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน ให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้นำชุมชนเพี่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา ต้านภัยยาเสพติด