เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

อ่าน 464 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย

     งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน II ( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และพื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 3 – 7C )บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต. รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๓.๑  วางแผนการปฏิบัติงาน ตรวจภูมิประเทศเส้นทางเข้าปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสาร เพื่อเตรียมปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วนII ตอน A (BP 7C – 8A) ระยะทาง ๖.๙ กม.

๓.๒  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙

๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค

๓.๓.๑  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน

๓.๓.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง

๓.๔.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ

เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๘ พล.ท. กฤษณ์  รัมมนต์ จก.ผท.ทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการ เทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย และ พ.อ. ชัยวัฒน์ พรมทอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย เข้าร่วมร่วมประชุมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพื่อเตรียมการประชุมหารือระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย (LBC) ณ ห้องประชุม ๑ กต.