เดือน กันยายน ๒๕๕๘

อ่าน 440 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน II ( BP 7C – 8C ) ระยะทาง ๑๔.๑ กม. อ.ควนโดน และV ( BP 3 – 7C ) บางส่วน ระยะทาง ๑๕.๙ กม. อ.เมือง  จว.ส.ต.  รวมระยะทางประมาณ  ๓๐  กม.

๓.๑  ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย และประสานงานในพื้นที่เร่งด่วน II และ IV จว.ย.ล. สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑  ตรวจสอบข้อมูลการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พื้นที่ความเร่งด่วนIV อ.เบตง จว.ย.ล. สำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓.๑.๒  ตรวจพื้นที่และหาที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ในพื้นที่ความเร่งด่วน II อ.ควนโดน จว.ส.ต.

๓.๑.๓  เคลื่อนย้ายชุดสำรวจเข้าปฏิบัติงานพื้นที่แห่งใหม่

๓.๑.๔  ตรวจภูมิประเทศและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย