เดือน กันยายน ๒๕๕๘

อ่าน 549 ครั้ง

ด้านกัมพูชา

          งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR

ปี ๒๕๔๖ สำรวจในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา

สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๘ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน

๑.๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๘ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐

๑.๑.๓  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ

๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน

๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) คิดเป็นร้อยละ ๗๔ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑.๒  ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณช่องอานม้า สรุปได้ดังนี้

๑.๒.๑  กรุยแนว เพื่อเปิดแนวเล็งให้กล้องสำรวจและที่หมายเล็ง

๑.๒.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ ได้แก่ ความสูงผิวดิน (Spot Height), ร่องน้ำ, เส้นทาง และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๑.๒.๓  จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ :๑,๐๐๐ จำนวน ๑ แผ่น และได้มีการลงนามร่วมกัน โดยหัวหน้าชุดสำรวจทั้งสองฝ่าย เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๘

๑.๒.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน และเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณช่องอานม้า

๑.๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ร้อยละ ๑๐๐

๑.๓  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม   ไทย – กัมพูชา ดังนี้

๑.๓.๑  เมื่อ ๘ ก.ย.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้กับวัดบ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๓.๒  เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๓.๓  เมื่อ ๑๙ – ๒๒ ก.ย.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทำความสะอาด ทาสี ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง และเปลี่ยนแผ่นหลังคา ให้กับศาลาเอนกประสงค์บ้านไพรพยัคฆ์ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.

๑.๓.๔  เมื่อ ๒๙ ก.ย.๕๘ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไพรพยัคฆ์ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.

ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๘๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านไพรพยัคฆ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด

๑.๔  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ต.ค.๕๘ สำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๘ บริเวณช่องลำเอน ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน ก.ย.๕๘

๑.๕  ปัญหาและอุปสรรค

๑.๕.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตซึ่งมีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้ทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

๑.๕.๒  การปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๘  ในเดือน ก.ย.๕๘  พบทุ่นระเบิด และ กับระเบิด ดังนี้

๑.๕.๒.๑  การปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน ที่ ๘ ในช่วงเดือน ก.ย.๕๘ พบทุ่นระเบิด ชนิด MBV78 A2 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๘ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๘๐ – ๒๑๐ ม. จำนวน ๓๑ ทุ่น

๑.๕.๒.๒  การสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณช่องอานม้า ในช่วงเดือน ก.ย.๕๘ พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด ดังนี้

(๑)  กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. บริเวณ ทิศตะวันออกของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๒๑๕ ม. จำนวน ๑ ลูก และบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๒๑๐ ม. จำนวน ๑ ลูก รวมทั้งสิ้น ๒ ลูก

(๒)  กระสุนปืนไร้แรงสะท้อน ขนาด ๗๕ มม. บริเวณ ทิศตะวันออกของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๒๑๕ ม. จำนวน ๑ ลูก

๑.๖  การปฏิบัติงานอื่นๆ

–                   เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๘ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต  จำนวน ๑๘ คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมจุดผ่านแดนช่องอานม้า – อานแซะ  และหารือกับเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ที่ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ดังกล่าว