เดือน กันยายน ๒๕๕๘

อ่าน 405 ครั้ง

๒ ด้านลาว

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้าง หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๗ และ ๑๕ – ๐๘ อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันถากถางกรุยแนวพื้นที่และสำรวจเก็บรายละเอียดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๒  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. กำหนดตำแหน่งภูมิประเทศสำคัญ ที่ประชาชนไทยในพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดแบ่งเขตแดน (หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) ลงในแผนผังสนามระวางที่ ๓ และระวางที่ ๖ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๓  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามเพิ่มเติม บริเวณแนวสันปันน้ำตามทิศทางที่แต่ละฝ่ายยึดถือ โดยทำการสำรวจขยายพื้นที่ออกไปทางข้างเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการนำมาพิจารณาแนวสันปันน้ำได้อย่างครบถ้วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๕  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙,๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจเก็บรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือพร้อมทั้งจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๒.๖  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๐

๒.๗   การปฏิบัติงานอื่นๆ

–  เมื่อ ๗ – ๑๑ ก.ย.๕๘  แม่กองสนามฯ เข้าร่วมการประชุมพบปะหารือของหัวหน้าคณะทำงานจัดทำแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างไทย – ลาว ณ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว