เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

อ่าน 437 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่เร่งด่วน IV ตอน F ตั้งแต่ (BP 54/223 – BP 54 A) ระยะทาง    ๕.๓  กม. มีผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑  การกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)
๓.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)
๓.๑.๓  ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๑๐๒ หลัก
๓.๑.๔  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน F  ในเดือน ส.ค.๕๘
ได้ระยะ ๓.๑ กม. คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕ รวมผลการปฏิบัติงานพื้นที่เร่งด่วน IV ตอน F
ได้ระยะ ๕.๓ กม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๒  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลัก
เขตแดนไทย – มาเลเซีย รวมผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ต.ค.๕๗ – ส.ค.๕๘ ได้ระยะ
๒๘.๙ กม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๓.๑  สภาพภูมิประเทศ การเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบแนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยวฝั่งซ้ายเป็นหุบเขาลึกฝั่งขวาติดแนวเขาสูง ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขาเพื่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนของฝั่งไทย ถ้าฝนตกถนนจะลื่น เป็นอันตรายมาก เมื่อสิ้นสุดเส้นทางเดินรถ ชุดสำรวจต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งพื้นที่เป็นป่าดิบชื้น มีความลาดชันสูง เจ้าหน้าที่สำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติงานสำรวจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และต้องปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือสำรวจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๓.๓.๒  สภาพภูมิอากาศ  อากาศร้อน อบอ้าวในตอนกลางวัน ตอนบ่ายมีเมฆมาก และฝนตก เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายอยู่เสมอ
๓.๕  อื่น ๆ
–  เมื่อ ๒๕ – ๒๗ ส.ค.๕๘ พล.ท. กฤษณ์   รัมมนต์  จก.ผท.ทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย เป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๔๖ (JTC – 46) ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย
ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.