เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

อ่าน 349 ครั้ง

๒.    ด้านลาว
๒.๑  งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑.๑  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ดำเนินการสำรวจตำแหน่งภูมิประเทศสำคัญที่ประชาชนไทยในพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดแบ่งเขตแดน (หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) เพื่อกำหนดลงในแผนผังสนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๒  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒,
๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนามเพิ่มเติม ตามแนวการสำรวจทางขวาง (Cross Section) ตามทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘,
๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจเก็บรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือพร้อมทั้งจัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๕  ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒.๑.๖  การปฏิบัติงานอื่นๆ
–  เมื่อ ๑๖ – ๑๘ ส.ค.๕๘ แม่กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว บรรยายสรุปแก่นายทหารใหม่เหล่าทหารแผนที่ในโอกาสศึกษา/ดูงาน กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ณ กองสำรวจฯ บ้านคำกลอง อ.สิรินธร จว.อ.บ. และนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วมไทย – ลาว
ณ บ้านทุ่งหนองบัว อ.สิรินธร จว.อ.บ.