เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

อ่าน 395 ครั้ง

๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ปี ๒๕๔๖ สำรวจในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๙
ได้จำนวน ๑๗ สถานี
๑.๑.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๙
๑.๑.๓  ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๙ เป็นหลักคอนกรีต ทั้งนี้
ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลการสำรวจที่ตั้งของหลักฯ โดยชุดสำรวจฝ่ายไทยมีความเห็นว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๙ ปัจจุบัน มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้น ในปี ค.ศ. ๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ. ๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
ชุดสำรวจฝ่ายกัมพูชามีความเห็นว่าที่ตั้งของหลักฯ มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาฯ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนที่ ๙ ปัจจุบัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑๕๔ ม. พร้อมทั้งสร้างหมุดชั่วคราวหลักเขตแดนที่ ๙  (ฝ่ายกัมพูชา) ไว้บริเวณดังกล่าว
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) คิดเป็นร้อยละ ๖๗  ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒  ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จว.อ.บ. สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนาม
๑.๒.๒  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๓  รวมผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐  ของแผนงานสำรวจ
๑.๓  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๓.๑  เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี ห้องน้ำ
ให้กับโรงเรียน
๑.๓.๒  เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าหนองหลวง ต.อาโพน  อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๓.๓  เมื่อ ๒๒ – ๒๕ ส.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับศาลาเอนกประสงค์บ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๔  เมื่อ ๓๑ ส.ค.๕๘ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านคะนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชน
ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้าน ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๔  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ก.ย.๕๘ สำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้ง
ที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๘ บริเวณช่องลำเอน ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จว.อ.บ. ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน ส.ค.๕๘
๑.๕  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๕.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าเป็นพื้นที่ลาดชันและยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/
กับระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตจึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด
ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๕.๒  การปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๙
ในเดือน ส.ค.๕๘  พบทุ่นระเบิดกับระเบิด และขวาก  ดังนี้
๑.๕.๒.๑  ทุ่นระเบิด ชนิด PMN บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๐ – ๒๐๐ ม. จำนวน ๔๖ ทุ่น
๑.๕.๒.๒  ทุ่นระเบิด ชนิด MBV78 A2 บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐ – ๑๓๐ ม. จำนวน ๑๓ ทุ่น
๑.๕.๒.๓  ทุ่นระเบิด ชนิด POMZ 2B บริเวณทิศเหนือของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๐ – ๔๐ ม. จำนวน ๗ ทุ่น และบริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๒๐ – ๑๘๐ ม. จำนวน ๘ ทุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๕ ทุ่น
๑.๕.๒.๔  ทุ่นระเบิด ชนิด BLU 24 B/B บริเวณทิศใต้ของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๗๐ ม. จำนวน ๔ ทุ่น
๑.๕.๒.๕  ทุ่นระเบิด ชนิด PMN 6M บริเวณทิศเหนือของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๕.๒.๖  ลูกจรวด RPG-2 บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๔๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒.๗  กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. บริเวณ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๖๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒.๘  กระสุนปืน AK47 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๗๐ ม. จำนวน ๗ นัด
๑.๕.๒.๙  ขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
หลักเขตแดนที่ ๙(ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๕๐ ม. จำนวน ๒๕ อัน
๑.๕.๓  การสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey)
บริเวณช่องอานม้า ในช่วงเดือน ส.ค.๕๘ พบทุ่นระเบิด กับระเบิด ดังนี้
๑.๕.๓.๑  ทุ่นระเบิด ชนิด POMZ-2 บริเวณทิศตะวันออก
ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๓๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๕.๓.๒  ทุ่นระเบิด ชนิด Type 69 บริเวณทิศใต้ของประตูด่านช่องอานม้าห่างออกไปประมาณ ๘๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๖๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น รวมทั้งสิ้น ๒ ทุ่น
๑.๕.๓.๓  กับระเบิด ชนิดแสวงเครื่อง บริเวณทิศตะวันตก
ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๓๕ – ๑๘๕ ม. จำนวน ๒ ทุ่น
๑.๕.๓.๔  ลูกจรวด RPG-7 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๒๑๕ ม. จำนวน ๑ ลูก และบริเวณ
ทิศตะวันออกของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ ลูก รวมทั้งสิ้น ๒ ลูก
๑.๕.๓.๕  ลูกจรวด ขนาด ๖๕ มม. บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๓๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๓.๖  กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๒ มม. บริเวณ
ทิศตะวันออกของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๔๐ ม. จำนวน ๕ ลูก
๑.๕.๓.๗  ขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศตะวันตกของประตูด่าน
ช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๓๐ ม. จำนวน ๖ อัน