เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘

อ่าน 421 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่เร่งด่วน IV ตอน E ตั้งแต่ (BP 54/124  – BP 54/223) ระยะทาง  ๔.๘  กม. มีผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)
๓.๑.๒  ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๙๙ หลัก
๓.๑.๓  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน E  ในเดือน ก.ค.๕๘
ได้ระยะ ๑.๓ กม. คิดเป็นร้อยละ ๑๗ รวมผลการปฏิบัติงานพื้นที่เร่งด่วน IV ตอน E ได้ระยะ ๔.๘ กม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๒  สำรวจในพื้นที่เร่งด่วน IV ตอน F ตั้งแต่ (BP 54/223 – BP 54 A) ระยะทาง    ๕.๓  กม. มีผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้
๓.๒.๑  ทำการกรุยแนว (Reconnaissance Survey)
๓.๒.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey)
๓.๒.๓  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน F  ในเดือน ก.ค.๕๘
ได้ระยะ ๒.๒ กม. คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕
๓.๓  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลัก
เขตแดนไทย – มาเลเซีย รวมผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ต.ค.๕๗ – ก.ค.๕๘ ได้ระยะ ๒๕.๘ กม. คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓ ของระยะ ๒๘.๙ กม.
๓.๔  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๔.๑  สภาพภูมิประเทศ การเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบแนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยวฝั่งซ้ายเป็นหุบเขาลึกฝั่งขวาติดแนวเขาสูง ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขาเพื่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนของฝั่งไทย ถ้าฝนตกถนนจะลื่น เป็นอันตรายมาก เมื่อสิ้นสุดเส้นทางเดินรถ ชุดสำรวจต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งพื้นที่เป็นป่าดิบชื้น มีความลาดชันสูง เจ้าหน้าที่สำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติงานสำรวจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และต้องปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือสำรวจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๓.๔.๒  สภาพภูมิอากาศ  อากาศร้อน อบอ้าวในตอนกลางวัน ตอนบ่ายมีเมฆมาก และฝนตก เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายอยู่เสมอ
๓.๕  อื่น ๆ
–  เมื่อ ๙ ก.ค.๕๘  พ.อ. ศรายุทธ   อยู่สำราญ  หน.ผยฟ.กดฟ.ผท.ทหาร/
แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๓ (ฝ่ายไทย) ณ ห้องประชุม มทบ.๔๒             ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.
–  เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๘ พล.ท. กฤษณ์   รัมมนต์  จก.ผท.ทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย เป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๔๖ (JTC – 46) ฝ่ายไทย
ณ ห้องประชุม ผท.ทหาร