เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘

อ่าน 348 ครั้ง

๒.ด้านลาว
๒.๑  งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑.๑  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ดำเนินการสำรวจตำแหน่ง
ภูมิประเทศสำคัญที่ประชาชนไทยในพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดแบ่งเขตแดน (หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) เพื่อกำหนดลงในแผนผังสนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๒  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ)
อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒,
๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. เดินสำรวจ
ภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตการสำรวจเพิ่มเติมตามที่ฝ่ายไทยยึดถือ แล้วเสร็จ
๒.๑.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘,
๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจเก็บรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือพร้อมทั้งจัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๕  บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ
๒.๑.๖  ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒.๑.๗  การปฏิบัติงานอื่นๆ
–  เมื่อ ๑๑ – ๑๓ ก.ค.๕๘  พล.ต. ปรัชญา  นครเก่า รอง จก.ผท.ทหาร/ผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว ร่วมกับคณะ กต. อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลด้านเขตแดนในการตรวจเยี่ยมชุดสำรวจร่วมไทย – ลาว ของ รมช.กต.สปป.ลาว
ณ บริเวณบ้านทุ่งหนองบัว อ.สิรินธร จว.อ.บ.
–  เมื่อ ๑๕ – ๑๗ ก.ค.๕๘  พล.ต. ปรัชญา  นครเก่า  รอง จก.ผท.ทหาร/ผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว พร้อมคณะร่วมประชุมพบปะหารือของคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ (TOR) ในการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางน้ำ (แม่น้ำโขง) ร่วมระหว่างไทย – ลาว เพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการจัดทำแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ และการสำรวจรังวัดค่าพิกัดจุดอ้างอิงด้วยเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ณ อ.เมือง จว.ข.ก.