เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘

อ่าน 404 ครั้ง

๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ปี ๒๕๔๖ สำรวจในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๙
๑.๑.๒  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๓  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) คิดเป็นร้อยละ ๖๐  ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒  ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จว.อ.บ. สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  กรุยแนวเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติงาน ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ม. x ๖๐๐ ม. และ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๒.๒  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๒.๓  สำรวจวงรอบบริเวณช่องอานม้า ได้จำนวน ๑๙ สถานี
๑.๒.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐  ของแผนงานสำรวจ
๑.๓  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๓.๑  เมื่อ ๑๘ – ๒๑ ก.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหลวง ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๓.๒  เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๘ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองหลวง ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๙๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้าน ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๔  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ส.ค.๕๘ สำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้ง
ที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๙ บริเวณช่องกุน ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จว.อ.บ. ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน ก.ค.๕๘
๑.๕  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๕.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าเป็นพื้นที่ลาดชันและยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/
กับระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตจึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด
ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๕.๒  การปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๙
ในเดือน ก.ค.๕๘  พบทุ่นระเบิดกับระเบิด และขวาก  ดังนี้
๑.๕.๒.๑  ทุ่นระเบิด ชนิด PMN บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๐ – ๑๗๐ ม. จำนวน ๑๐๐ ทุ่น
๑.๕.๒.๒  ทุ่นระเบิด ชนิด MBV78 A2 บริเวณทิศตะวันออก
ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๕ – ๒๔๐ ม. จำนวน ๓๗ ทุ่น
และบริเวณทิศตะวันตกของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๕ – ๑๗๐ ม. จำนวน ๒๙ ทุ่น รวมทั้งสิ้น ๖๖ ทุ่น
๑.๕.๒.๓  ทุ่นระเบิด ชนิด POMZ 2B บริเวณทิศใต้ของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๔๐ – ๒๕๐ ม. จำนวน ๔๐ ทุ่น
๑.๕.๒.๔  ทุ่นระเบิด ชนิด MD 82 B บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๖๐ ม. จำนวน ๓๘ ทุ่น
๑.๕.๒.๕  ทุ่นระเบิด ชนิด TYPE 59 (ดักรถถัง) บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๖๐ ม. จำนวน ๓ ทุ่น และบริเวณ
ทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๗๐ ม. จำนวน ๓ ทุ่น
รวมทั้งสิ้น ๖ ทุ่น
๑.๕.๒.๖  ทุ่นระเบิด ชนิด BLU 24 B/B บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๕๐ ม. จำนวน ๖ ทุ่น
๑.๕.๒.๗  ลูกจรวด RPG-2 บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดน
ที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๕ ม. จำนวน ๑ ลูก และบริเวณทิศใต้ของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๐๐ – ๑๓๐ ม. จำนวน ๓ ลูก
รวมทั้งสิ้น ๔ ลูก
๑.๕.๒.๘  ทุ่นระเบิด ชนิด TYPE 69 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๙๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๕.๒.๙  กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๒๐ มม. บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๓๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒.๑๐  กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. บริเวณ
ทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๔๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒.๑๐  ขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๕ – ๑๗๕ ม. จำนวน ๑๒๗ อัน และบริเวณทิศใต้ของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๓๕ ม. จำนวน ๒๘ อัน รวมทั้งสิ้น ๑๕๕ อัน
๑.๕.๓  การสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณช่องอานม้าในช่วงเดือน ก.ค.๕๘ พบทุ่นระเบิด กับระเบิด ดังนี้
๑.๕.๓.๑  ทุ่นระเบิด ชนิด POMZ-2 บริเวณทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๘๐ – ๑๑๐ ม. จำนวน ๕ ทุ่น
๑.๕.๓.๒  กับระเบิด ชนิดแสวงเครื่อง บริเวณทิศตะวันตก
ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๒๒๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น และบริเวณทิศตะวันออกของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
รวมทั้งสิ้น ๒ ทุ่น
๑.๕.๓.๓  หัวกระสุน ค. ขนาด ๘๒ มม. บริเวณทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๙๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๓.๔  ลูกจรวด RPG-7 บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๓๕๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๓.๕  ทุ่นระเบิด ชนิด Type 69 บริเวณทิศตะวันตก
ของประตูด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น และบริเวณทิศตะวันออกของประตู  ด่านช่องอานม้า ห่างออกไปประมาณ ๑๘๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
รวมทั้งสิ้น ๒ ทุ่น
๑.๕.๓.๖  ทุ่นระเบิด(ล้มลุก) บริเวณทิศตะวันตกของประตูด่านช่องอานม้าห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ – ๑๔๐ ม. จำนวน ๑๙ อัน