เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่าน 513 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่เร่งด่วน IV ตอน E ตั้งแต่ (BP 54/124  – BP 54/223) ระยะทาง  ๔.๘  กม. มีผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑  ทำการกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตั้งแต่ BP54/124 – BP54/223  ได้จำนวน ๙๙ หลัก
๓.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP54/124 – BP54/223 ได้จำนวน ๙๙ หลัก
๓.๑.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)
๓.๑.๔  ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers)
๓.๑.๕  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน E  ในเดือน มิ.ย.๕๘ ได้ระยะ ๓.๕ กม. คิดเป็นร้อยละ ๗๓
๓.๑.๖  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย รวมผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ต.ค.๕๗ – มิ.ย.๕๘ ได้ระยะ ๒๒.๓ กม. คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒ ของระยะ ๒๘.๙ กม.
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศ การเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบแนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยวฝั่งซ้ายเป็นหุบเขาลึกฝั่งขวาติดแนวเขาสูง ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขาเพื่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนของฝั่งไทย ถ้าฝนตกถนนจะลื่น เป็นอันตรายมาก หลังจากนั้นชุดสำรวจต้องเดินผ่านพื้นที่ป่าหนาทึบ ขึ้นเขามีลาดชันสูง แนวสันปันน้ำ บริเวณนี้มีป่าไผ่ค่อนข้างหนาทึบ ซึ่งยากต่อการเปิดแนว และเป็นอันตราย ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติงานสำรวจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง มากยิ่งขึ้น
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ  อากาศร้อน อบอ้าวในตอนกลางวัน ตอนบ่ายมีเมฆมาก และฝนตก เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เสมอ และเตรียมอุปกรณ์กันฝนขณะปฏิบัติงาน
๓.๓  อื่น ๆ
–  เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๘  พ.ท. วิชาญ  เจริญวานิช  ประจำแผนกยีออเดซี่/
ผช.แม่กองสนามฯ เข้าร่วมการสัมมนาด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ด้านรัฐเปอร์ลิส/จว.ส.ต. ณ Timah Tasoh Lake Resort รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
–  เมื่อ ๘ – ๑๒ มิ.ย.๕๘  พ.อ. ชัยวัฒน์  พรมทอง  ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/
ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย พร้อมคณะ รวม ๘ นาย จัดการประชุมปรึกษาหารือ
ระดับผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๒ (THIRTY SECOND DISCUSSION OF CO-PROJECT DIRECTORS : DIS-CPD-32) ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ซึ่งมี DATO’ SR ABDUL AZIZ BIN HAJI JANTAN ผอ.กองสำรวจ/ผอ.โครงการร่วมฯ กรมสำรวจและทำแผนที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายมาเลเซีย โดยจัดการประชุมที่ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.