เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่าน 419 ครั้ง

๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ปี ๒๕๔๖ สำรวจในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๙ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๙ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑๒ –
หลักเขตแดนที่ ๗) คิดเป็นร้อยละ ๕๗  ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๒๑ – ๒๔ มิ.ย.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีห้องน้ำสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ให้กับหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๔ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๘ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทับทิมสยาม ๐๔ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค
ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๓  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ก.ค.๕๘ สำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้ง
ที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๙ บริเวณช่องกุน ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ต่อเนื่อง
จากเดือน มิ.ย.๕๘
๑.๔  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๔.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นป่าเป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๔.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน เม.ย.๕๘ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด/
กับระเบิด และขวาก ดังนี้
๑.๔.๒.๑  กับระเบิด ชนิด Type 59 (ดักรถถัง) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๑๐ –
๓๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ทุ่น
๑.๔.๒.๒  กับระเบิด ชนิด POMZ 2B บริเวณทิศะวันออก
เฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น, ห่างออกไปประมาณ ๒๖๐ ม. จำนวน ๓ ทุ่น และบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๐ ม. จำนวน ๒ ทุ่น รวมทั้งหมด
๖ ทุ่น
๑.๔.๒.๓  กับระเบิด ชนิด MD 82B บริเวณทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๘๐ ม. จำนวน
๑๕ ทุ่น
๑.๔.๒.๔  ลูกจรวด RPG-2 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
หลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๔.๒.๕  กับระเบิด ชนิด BLU 24 B/B บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๙๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๔.๒.๖  กับระเบิด ชนิด PMD 6M บริเวณทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๔.๒.๗  ขวาก (ล้มลุก) บริเวณรอบหลักเขตแดนที่ ๙ (ปัจจุบัน) จำนวน ๓๗ อัน
๑.๕  อื่น ๆ
–  เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๘ มีพิธีส่งชุดสำรวจร่วมเข้าปฏิบัติงานสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) ณ บริเวณช่องอานม้า จว.อ.บ.
ฝ่ายไทยมี พ.อ. เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม ผอ.กขป.ผท.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่สำรวจฝ่ายไทย และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชามี
นาย Lay Siengly รองประธานสำนักเลขาธิการองค์การแห่งชาติรับผิดชอบกิจการ
ด้านพรมแดน สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่สำรวจ
ฝ่ายกัมพูชา และหน่วยทหารในพื้นที่