เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่าน 335 ครั้ง

๒.ด้านลาว
๒.๑  งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑.๑  บริเวณแก่งผาได อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ดำเนินการ
สำรวจตำแหน่งภูมิประเทศสำคัญที่ประชาชนไทยในพื้นที่อ้างว่าเป็นจุดแบ่งเขตแดน
(หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) เพื่อกำหนดลงในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๖ และ ๒ – ๑๗ (ช่องทาง
บ้านฮวก – กิ่วหก) อ.ภูซาง จว.พ.ย. พิจารณาข้อเสนอในการลากแนวเส้นเขตแดน
ที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนาม แล้วเสร็จ
๒.๑.๓  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ)
อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘
(ผาหม่น) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.  จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากแนวสันปันน้ำที่ไม่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แล้วเสร็จ
๒.๑.๕  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘,
๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจ
เก็บรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือพร้อมทั้ง
จัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๖  บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑
(ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๗  ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๕
๒.๑.๘  การปฏิบัติงานอื่นๆ
–  เมื่อ ๘ – ๑๐ มิ.ย.๕๘  พล.ต. ปรัชญา  นครเก่า รอง จก.ผท.ทหาร/ผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว พร้อมคณะและท่าน วงปาโน สีปะเสิด หัวหน้าแผนกชายแดน ๒ ห้องการคณะกรรมการชายแดนแห่งชาติ กต. ได้พบปะหารือและตรวจภูมิประเทศจุดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๗ และ ๑๕ – ๐๘ อ.สิรินธร จว.อ.บ.