เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

อ่าน 417 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน D (BP54/21 – BP54/124) อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๕.๒ กม.
๓.๑.๑  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๒๑ หลัก
๓.๑.๒  สร้างหลักเขตแดนทดแทนหลักเดิม (Replaced Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๔ หลัก
๓.๑.๓  ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/ Markers) จำนวน ๒ หลัก
๓.๑.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๙ สายงานวงรอบ
๓.๑.๕  ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๑๐๕ หลัก
๓.๑.๖  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน D  ในเดือน เม.ย.๕๘ ได้ระยะ ๒.๖ กม. และในเดือน พ.ค.๕๘ ได้ระยะ ๒.๖ กม. รวม ๕.๒ กม. คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๗  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย รวมผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ต.ค.๕๗ – พ.ค.๕๘ ได้ระยะ ๑๘.๘ กม. คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของระยะ ๒๘.๙ กม.
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศ การเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบแนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยว ฝั่งซ้ายเป็นหุบเขาลึกฝั่งขวาติดแนวเขาสูง ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขา เพื่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนของฝั่งไทย ถ้าฝนตกถนนจะลื่น เป็นอันตรายมาก หลังจากนั้นชุดสำรวจต้องเดินผ่านพื้นที่ป่าสลับกับต้นยาง ขึ้นเขามีลาดชันสูง
แนวสันปันน้ำช่วงนี้มีป่าไผ่ค่อนข้างหนาเกือบตลอดแนวตัดออกแล้วปลายที่ถูกตัด
จะแหลม ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจ และชุดรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติงานสำรวจ
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ  อากาศร้อน อบอ้าวช่วงใกล้เที่ยง ตอนบ่ายจะมีเมฆมาก ทำให้มีฝนตกบ่อยในช่วงเวลานี้ เจ้าหน้าที่ต้องระวังโรคหวัด และเตรียมเสื้อกันฝนให้พร้อมขณะปฏิบัติงาน
๓.๓  อื่น ๆ
– พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๓ ณ โรงแรมลี  การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘