เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

อ่าน 367 ครั้ง

๒.ด้านลาว
๒.๑  งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๖ และหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๗ (ช่องทางบ้านฮวก – กิ่วหก) อ.ภูซาง จว.พ.ย. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายพิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒  บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑
(ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจข้อมูลในภูมิประเทศจริงแล้วเสร็จ เตรียมสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานตามลำดับชั้นต่อไป
๒.๑.๓  บริเวณหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๕  อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ซ่อมแซม
หลักเขตแดนที่ชำรุด แล้วเสร็จ
๒.๑.๔  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และหลักเขตแดนที่ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๕  บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ดำเนินการสำรวจเพื่อกำหนดสัญลักษณ์ (หินสลักรูปสามเหลี่ยมและหินผาตับ) ที่ฝ่ายไทยเสนอลงในแผนผังสนามระวางที่ ๓ และ ๖ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๖  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘  หลักเขตแดนที่๑๙ หลักเขตแดนที่ ๒๐ และหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว)
อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๗  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘
(ผาหม่น) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากแนวสันปันน้ำที่ไม่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๘  รวมผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๗๐ ของแผนการปฏิบัติงาน
เขตแดนทางบกในปีงบประมาณ ๒๕๕๘