เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

อ่าน 438 ครั้ง

๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ปี ๒๕๔๖ สำรวจในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๐
ได้จำนวน ๑๓ สถานี
๑.๑.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๐
๑.๑.๓  ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๑๐ เป็นหลักคอนกรีต ทั้งนี้
ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลการสำรวจที่ตั้งของหลักฯ โดยชุดสำรวจฝ่ายไทยมีความเห็นว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๐ ปัจจุบัน มีลักษณะสอดคล้อง ตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้น ในปี ค.ศ. ๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ. ๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
ชุดสำรวจฝ่ายกัมพูชามีความเห็นว่าที่ตั้งของหลักฯ มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาฯ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนที่ ๑๐ ปัจจุบัน ไปทางทิศเหนือประมาณ ๓๗ ม. พร้อมทั้งสร้างหมุดชั่วคราวหลักเขตแดนที่ ๑๐ (ฝ่ายกัมพูชา) ไว้บริเวณดังกล่าว
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) ดำเนินการสำรวจแล้ว จำนวน ๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๑๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง และเปลี่ยนแผ่นหลังคา ศาลาประชาคมบ้านศาลา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๘ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคม บ้านศาลา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๘๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ  จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน พ.ค.๕๘ ไม่พบทุ่นระเบิด และกับระเบิด