เดือน เมษายน ๒๕๕๘

อ่าน 425 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ
๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน D (BP54/21 – BP54/124) อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๕.๒ กม.
๓.๑.๑  ทำการกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตั้งแต่  BP54/21 – BP54/124  ได้จำนวน ๑๐๕ หลัก
๓.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP54/21 – BP54/124  ได้จำนวน ๑๐๕ หลัก
๓.๑.๓  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน D ได้ร้อยละ ๕๐
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง ๑๖.๒ กม. (ต.ค.๕๗ – เม.ย.๕๘)
คิดเป็นร้อยละ ๕๖ (ของระยะทาง ๒๘.๙ กม.)
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศเป็นถนนเลียบแนวชายแดน ซึ่งแคบและคดเคี้ยว ฝั่งซ้ายเป็นหุบเขาลึก ฝั่งขวาติดแนวเขาสูง ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขา เพื่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนของฝั่งไทย ในการเดินทางปฏิบัติงานของชุดสำรวจฯ
ค่อนข้างอันตรายเมื่อฝนตกและถนนลื่น บางครั้งเจ้าหน้าที่สำรวจฯ ต้องเดินขึ้นภูเขา
บางช่วงต้องปีนหน้าผา แนวเขตแดนบริเวณนี้จะเป็นสันปันน้ำที่แคบ โอกาสการ
เกิดการถล่มของดินมีมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจฯ  และชุด รปภ. ต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ อากาศร้อน อบอ้าว เจ้าหน้าที่สำรวจฯ
อาจเป็นลมแดดได้จึงต้องเตรียมน้ำดื่มให้พร้อมขณะปฏิบัติงาน