เดือน เมษายน ๒๕๕๘

อ่าน 387 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ปี ๒๕๔๖ สำรวจในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๑๐ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๐ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม
จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๔  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๐
๑.๑.๕  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๖  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) คิดเป็นร้อยละ ๔๓  ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๑๘ – ๒๑ เม.ย.๕๘  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง ศาลาเอนกประสงค์บ้านกะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๘ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านกะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คนได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ
ผู้แทนโรงเรียนบ้านกะเลงเวก ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ  จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน เม.ย.๕๘ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด/
กับระเบิด และขวาก ดังนี้
๑.๓.๒.๑  กับระเบิด ชนิด PMN บริเวณทิศตะวันออกของหลักเขตแดนที่ ๑๐ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๖๕๖ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๓.๒.๒  กับระเบิด ชนิด POMZ  บริเวณทิศตะวันออกของหลักเขตแดนที่ ๑๐ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๖๕๖ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๓.๒.๓  กับระเบิด ชนิด MBBSB บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๐ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๗๔๑ ม. จำนวน ๒ ทุ่น
๑.๓.๒.๔  กับระเบิด ชนิด BLU 24 B/B บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๐ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๗๘๔ ม. จำนวน ๕ ทุ่น
๑.๓.๒.๕  ลูกจรวด RPG-2 บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๐ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๘๐๐ ม. จำนวน ๓ ลูก
๑.๓.๒.๖  ลูกกระสุน ค. ขนาด ๖๐ มม. บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๐ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๘๐๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๓.๒.๖  ขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๐ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๐๐ – ๘๐๐ ม. จำนวน ๒๗ อัน