เดือน มีนาคม ๒๕๕๘

อ่าน 388 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ
๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน C (BP52/72 – BP54/20) อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม.
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP53/9 – BP54/20 ได้จำนวน ๒๕ หลัก ได้ระยะทาง ๒.๓ กม.
๓.๑.๒  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๑๒ หลัก
๓.๑.๓  ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๒ หลัก
๓.๑.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)      จำนวน ๙ สายงานวงรอบ
๓.๑.๕  ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๙๘ หลัก
๓.๑.๖  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน C ได้ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๗  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง ๑๓.๖ กม. (ต.ค.๕๗ – มี.ค.๕๘)  คิดเป็นร้อยละ ๔๗ (ของระยะทาง ๒๘.๙ กม.)
๓.๒   ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศเป็นถนนเลียบแนวชายแดน ซึ่งแคบและคดเคี้ยว ฝั่งซ้ายเป็นหุบเขาลึก ฝั่งขวาติดแนวเขาสูง ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขา เพื่อสร้างถนนเลียบ
แนวชายแดนของฝั่งไทย ในการเดินทางปฏิบัติงานของชุดสำรวจฯ ค่อนข้างอันตราย เมื่อฝนตกและถนนลื่น บางครั้งเจ้าหน้าที่สำรวจฯ ต้องเดินขึ้นภูเขา บางช่วงต้องปีน
หน้าผา แนวเขตแดนบริเวณนี้จะเป็นสันปันน้ำที่แคบ โอกาสการเกิดการถล่มของดิน
มีมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจฯ  และชุด รปภ. ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ     และระมัดระวัง
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ อากาศร้อน อบอ้าว เจ้าหน้าที่สำรวจฯ  อาจเป็นลมแดดได้ จึงต้องเตรียมน้ำดื่มให้พร้อมขณะปฏิบัติงาน
๓.๓  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๓.๓.๑  พล.ท. กฤษณ์  รัมมนต์ จก.ผท.ทหาร พร้อมคณะรวม ๕ นาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วม (LBC) ระหว่างไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายไทย)   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม ๓ กต.
๓.๓.๒  พ.อ. ศราวุธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ และ Sr Mohamad  Makros Bin Rasimin แม่กองสนามฯ (ฝ่ายมาเลเซีย) ร่วมกันตรวจภูมิประเทศ  พื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP16) ตอน E และ F ตั้งแต่ BP 15A – BP 16 และพื้นที่ความเร่งด่วน III  (BP 16 – BP 27) ตอน A – E ตั้งแต่ BP 16 – BP 23 อ.สะเดา จว.ส.ข. เมื่อ ๒๔ – ๒๕ มี.ค.๕๘ ซึ่งพื้นที่ ที่ อบจ.ส.ข. ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์    ตามถนนเลียบแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย หมายเลข ๒๐๖๗ ตั้งแต่ ต.ปาดังเบซาร์    ถึง ต.สำนักขาม อ.สะเดา จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๓๐ กม.