เดือน มีนาคม ๒๕๕๘

อ่าน 426 ครั้ง

๒.ด้านลาว
๒.๑  งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๖ และ ๒ – ๑๗  (ช่องทางบ้านฮวก – กิ่วหก) อ.ภูซาง จว.พ.ย. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดน ที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑  (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. รังวัดค่าพิกัดหมุดควบคุมด้วยวิธีการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS  และคำนวณผลการรังวัด แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘   (ผาหม่น) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากแนวสันปันน้ำที่ไม่เป็นเอกภาพ ในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๖๐ ของแผนการปฏิบัติงาน เขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒.๒   ชุดปฏิบัติงานสนามสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวในการสำรวจรังวัดค่าพิกัดจุดอ้างอิงด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ริมฝั่งแม่น้ำโขงร่วมไทย – ลาว ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.ช.ร. จว.พ.ย. จว.น.น. จว.อ.ต. จว.พ.ล. จว.ล.ย. จว.น.ค. จว.บ.ก. จว.น.พ. จว.ม.ห. จว.อ.จ. และ จว.อ.บ. จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๗ จุด โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๒.๑.  ปฏิบัติงานสนามสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวในการสำรวจรังวัดค่าพิกัดจุดอ้างอิงด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ริมฝั่งแม่น้ำโขงร่วมไทย – ลาว สรุปได้ดังนี้
๒.๒.๑.๑  พื้นที่ จว.บ.ก. จำนวน ๓๐ จุด
๒.๒.๑.๒  พื้นที่ จว.น.พ. จำนวน ๒๖ จุด
๒.๒.๑.๓  พื้นที่ จว.ม.ห.  จำนวน ๕ จุด
๒.๒.๒.  รวมปฏิบัติงานสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาว ทำการสำรวจรังวัดค่าพิกัดจุดอ้างอิงฯ ในเดือน มี.ค.๕๘ ได้จำนวน          ๖๑ จุด  รวมปฏิบัติงานไปแล้ว ๑๑๓ จุด (ก.พ. – มี.ค.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗  (ของจุดอ้างอิงฯ ทั้งสิ้น ๑๖๗ จุด)