เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

อ่าน 372 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน C (BP52/72 – BP54/20) อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม.
๓.๑.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตั้งแต่ BP52/72 – BP54/20 ได้จำนวน ๙๘ หลัก
๓.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP52/73 – BP53/8 ได้จำนวน ๗๓ หลัก ได้ระยะทาง ๒.๓ กม.
๓.๑.๓  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน C ได้ร้อยละ ๕๐
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง ๑๑.๓ กม. (ต.ค.๕๗ – ม.ค.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑ (ของระยะทาง ๒๘.๙ กม.)
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบแนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยว ฝั่งซ้ายเป็นหุบเขาลึกฝั่งขวาติดแนวเขาสูง ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขาเพื่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนของฝั่งไทย จะเป็นอันตรายมากเมื่อฝนตกและถนนลื่น หลังจากนั้นชุดสำรวจต้องเดินขึ้นเขาค่อนข้างสูง แนวเขตแดนที่สำรวจในช่วงนี้จะเป็นสันปันน้ำที่แคบโอกาสการเกิดการสไลด์ และถล่มของดินมีมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจ และชุด รปภ. ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบทุกวันทำให้สภาพถนนและ
ภูมิประเทศที่ทำการสำรวจ เปียกและลื่น การสไลด์และการถล่มของดินมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดดังนั้นระหว่างการเดินทางและปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
๓.๓  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๓.๓.๑  พ.อ. ชัยวัฒน์  พรมทอง  ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วม
ไทย – มาเลเซีย พร้อมคณะ รวม ๙ นาย จัดการประชุมปรึกษาหารือระดับ
ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๑ (THIRTY FIRST DISCUSSION OF CO-PROJECT DIRECTORS : DIS-CPD-31) ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ซึ่งมี SR ABDUL AZIZ BIN HAJI JANTAN, AMN, AAP ผอ.กองสำรวจ/ผอ.โครงการร่วมฯ กรมสำรวจและทำแผนที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายมาเลเซีย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาเลเซีย รวม ๗ คน โดยจัดการประชุมที่ อ.เมือง จว.ช.ม.
ระหว่าง ๘ – ๑๓ ก.พ.๕๘ (รวมวันเดินทางไป – กลับ)
๓.๓.๒  พล.ต. ปรัชญา  นครเก่า รอง จก.ผท.ทหาร และ พ.อ. ชัยวัฒน์  พรมทอง
ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๒ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ก.พ.๕๘ (รวมวันเดินทางไป – กลับ)