เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

อ่าน 407 ครั้ง

๒.ด้านลาว
๒.๑  งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๖ และ ๒ – ๑๗ (ช่องทาง
บ้านฮวก – กิ่วหก) อ.ภูซาง จว.พ.ย. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายพิจารณาการลากแนว
เส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ)
อ.สองแคว จว.น.น. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายพิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันก่อสร้างหมุดควบคุม (Control Point) ครอบคลุมพื้นที่การสำรวจ แล้วเสร็จ
๒.๑.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘
(ผาหม่น) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการ
ลากแนวสันปันน้ำที่ไม่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๕๕ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒.๑.๖  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  แม่กองสนามฯ ได้เข้าร่วมการตรวจภูมิประเทศบริเวณสามหมู่บ้าน
อ.บ้านโคก จว.อ.ต. บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. และการพบปะหารือระหว่างคณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ ก.พ.๕๘
ณ อ.เชียงของ จว.ช.ร.
๒.๒   ชุดปฏิบัติงานสนามสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวในการสำรวจรังวัดค่าพิกัดจุดอ้างอิงด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ริมฝั่งแม่น้ำโขงร่วมไทย – ลาว ปฏิบัติงานในพื้นที่ จว.ช.ร. จว.พ.ย. จว.น.น. จว.อ.ต. จว.พ.ล. จว.ล.ย. จว.น.ค. จว.บ.ก. จว.น.พ. จว.ม.ห. จว.อ.จ. และ จว.อ.บ. จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๗ จุด โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๒.๑.  ปฏิบัติงานสนามสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวในการสำรวจรังวัดค่าพิกัดจุดอ้างอิงด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ริมฝั่งแม่น้ำโขงร่วมไทย – ลาว สรุปได้ดังนี้
๒.๒.๑.๑  พื้นที่ จว.ช.ร. จำนวน ๑๕ จุด
๒.๒.๑.๒  พื้นที่ จว.ล.ย. จำนวน ๑๒ จุด
๒.๒.๑.๓  พื้นที่ จว.น.ค. จำนวน ๒๕ จุด
๒.๒.๒.  รวมปฏิบัติงานสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาว ทำการสำรวจรังวัดค่าพิกัดจุดอ้างอิงฯ ได้จำนวน ๕๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑ (ของจุดอ้างอิงฯ ทั้งสิ้น ๑๖๗ จุด)