เดือน มกราคม ๒๕๕๘

อ่าน 378 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน B (BP51/95 – BP52/72) อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๔ กม.
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP52/56 – BP52/72 ได้จำนวน ๒๐ หลัก ได้ระยะทาง ๒.๒ กม.
๓.๑.๒  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๑๕ หลัก
๓.๑.๓  ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๒ หลัก
๓.๑.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๘ สายงานวงรอบ
๓.๑.๕  ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๙๘ หลัก
๓.๑.๖  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน B ได้ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๗  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง ๙ กม. (ต.ค.๕๗ – ม.ค.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๓๑ (ของระยะทาง ๒๘.๙ กม.)
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบแนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยว จะเป็นอันตรายมากเมื่อฝนตกและถนนลื่น ส่วนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหน้าผา ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขาเพื่อทำถนนเลียบแนวชายแดน
ของฝั่งไทย ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจ และชุด รปภ. ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ระหว่างการเดินทางและทำการสำรวจ
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบทุกวันทำให้สภาพถนนและ
ภูมิประเทศที่ทำการสำรวจเปียกและลื่นดังนั้นระหว่างการเดินทางและปฏิบัติงาน
ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง