เดือน มกราคม ๒๕๕๘

อ่าน 496 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหา ไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานบริเวณ
ช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. และความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาสันปันน้ำของแต่ละฝ่าย เพื่อรายงานตามลำดับชั้นต่อไป
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ.
๒.๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างหมุดควบคุมรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ให้ครอบคลุมพื้นที่การสำรวจบริเวณทุ่งหนองบัว
๒.๒.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันกำหนดรูปแบบการเขียนรายละเอียด ขอบระวางในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนดังกล่าว เช่น การกำหนดสัญลักษณ์ของภูมิประเทศสำคัญเป็นต้น
๒.๓  รวมผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๕๐ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒.๔  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ม.ค.๕๘ แม่กองสนามฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมการประชุมคณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว
ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๒ ณ
อ.เมือง จว.อ.ด.