เดือน มกราคม ๒๕๕๘

อ่าน 421 ครั้ง

๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ปี ๒๕๔๖ สำรวจในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๑๑ ที่ตั้งอยู่
ในปัจจุบัน
๑.๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๑ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ. ๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓   จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑๒ –
หลักเขตแดนที่ ๗) คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๒๐ – ๒๓ ม.ค.๕๘ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง ศาลาประชาคมบ้านผักไหม ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๘ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านผักไหม ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.  ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนโรงเรียนบ้านผักไหม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา ต้านภัยยาเสพติดด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ พื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็น ต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่
จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ม.ค.๕๘ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด
กับระเบิดและขวาก ดังนี้
๑.๓.๒.๑  กับระเบิด ชนิด POMZ บริเวณทิศตะวันออกของ
หลักเขตแดนที่ ๑๑ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๗ – ๑๐ ม. จำนวน ๒ ทุ่น
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๑ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ
๑๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น และบริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๑ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐ – ๓๐ ม. จำนวน ๔ ทุ่น
๑.๓.๒.๒  กับระเบิด ชนิด PMN จำนวน ๒๒ ทุ่น บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๑ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๐ – ๓๐ ม.
๑.๓.๒.๓  กับระเบิด ชนิด PMD – 6M จำนวน ๑๕ ทุ่น บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๑ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐ – ๓๐ ม.
๑.๓.๒.๔  ขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
หลักเขตแดนที่ ๑๑ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๐ – ๓๐ ม. จำนวน ๑๙ อัน และบริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๑ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐ – ๓๐ ม. จำนวน ๒๖ อัน