เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่าน 374 ครั้ง

๓.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน B (BP51/95 – BP52/72) อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๔ กม.
๓.๑.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตั้งแต่ BP51/96 – BP52/72 ได้จำนวน ๙๘ หลัก
๓.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP51/96 – BP52/55 ได้จำนวน ๓๔ หลัก ได้ระยะทาง ๒.๒ กม.
๓.๑.๓  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน B ได้ร้อยละ ๕๐
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง ๖.๘ (พ.ย. – ธ.ค.๕๗) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ (ของระยะทาง ๒๘.๙ กม.)
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบแนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยว จะเป็นอันตรายมากเมื่อฝนตกและถนนลื่น ส่วนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหน้าผา ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขาเพื่อทำถนนเลียบแนวชายแดน
ของฝั่งไทย ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจ และชุด รปภ. ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ระหว่างการเดินทางและทำการสำรวจ
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบทุกวันทำให้สภาพถนนและ
ภูมิประเทศที่ทำการสำรวจเปียกและลื่นดังนั้นระหว่างการเดินทางและปฏิบัติงาน
ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
๓.๓  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร
เข้าร่วมสัมมนาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการชายแดนร่วมไทย – มาเลเซีย เพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดโดย ชด.ทหาร ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธ.ค.๕๗ ณ โรงแรม
ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.
–  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๒ (ฝ่ายไทย) เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุม มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.