เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

อ่าน 408 ครั้ง

๒.ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง และบริเวณที่สันปันน้ำถูกทำลาย ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายนำข้อมูลผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณ
ช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. มาจัดทำแผนผังสนาม
มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๙ ระวาง แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึก
ผลการปฏิบัติงานและความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแนวสันปันน้ำของแต่ละฝ่าย
เพื่อรายงานตามลำดับชั้นต่อไป
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ.
๒.๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะนำ (Instruction) วิธีการด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดน ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) แล้วเสร็จ
๒.๒.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันวางแผนกำหนดจุดควบคุมรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ให้ครอบคลุมพื้นที่การสำรวจเพิ่มเติมดังกล่าว
๒.๓  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานบริเวณ
ที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร แล้วเสร็จ และลงนามเป็นที่เรียบร้อย
๒.๔  รวมผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๔๐ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘